1. Az .Az adatkezelő:
ÉVLAZSO Kft.
címe: 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38 hrsz.
adószám: 14786866-2-11
cégjegyzék szám: 11 09 015470
elektronikus elérhetőség: info@magaboat.hu
telefonos elérhetőség: 06 30/848-7634

(továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

2. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.

3. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

4. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

5. Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

6. A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a kapcsolatfelvételhez (megrendelés, tájékoztatás stb.) teljesítéséhez szükséges adatok:
a) Név,
b) Elérhetőség (telefon, email),
c) Szállítási cím,
d) Számlázási cím

7. Az adatgyűjtés célja: a kapcsolatfelvételhez (megrendelés, tájékoztatás stb.) teljesítése és számlázás.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

a) Az ÉVLAZSO Kft. munkatársa: 

9. Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az ajánlat, információ teljesítését követően 30 napon belül törlésre kerülnek

10. A tájékoztatást kérő kérelmezheti az adatkezelőnél
a) – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) – személyes adatainak helyesbítését,
c) – személyes adatainak törlését vagy zárolását.

11. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

12. Az érintettet megilletik az ún. érintetti jogok, ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
12.1. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.
12.2. Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.
12.3. Adatkezelő kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatást nyújt. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatást ad a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről.
12.4. Adatkezelő a kérelmet főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban postai vagy telefonos elérhetőség megadásával az érintett kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett a személyazonosságát igazolta.
12.5. Az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

13. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Adatkezelő a kérelemre tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:
a) arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
b) az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
c) az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
d) az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
e) a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
f) az adatkezelés időtartamáról;
g) azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
h) az adatkezelés következményeiről;
i) az érintett jogairól;
j) az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Adatkezelő a kérelemnek hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

14. Helyesbítéshez való jog:
Adatkezelő kérésre helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

15. Törléshez való jog:
Kérésre Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

16. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Kérésre az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

17. Adathordozhatósághoz való jog:
Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

18. Kérelem előterjesztésének módja:
A kérelmet az adatkezelő postacímére ÉVLAZSO Kft. 2837 Vértesszőlős, Határ út 014/38 hrsz. vagy info@megabaot.hu e-mail címére kell benyújtani.

19. Az általunk összegyűjtött Adatokat nem továbbítjuk harmadik fél felé, és különösen nem adjuk el, adjuk bérbe vagy cseréljük ki az Adatait, kivéve, ha az ilyen közzétételt a törvény előírja, vagy az alábbiakban kifejezetten elő van írva. Abban az esetben, ha az Ön által kért szolgáltatásokat alvállalkozók vagy ügynökök végzik, partnereink kötelesek az Adatokat bizalmasan és a jogszabályok által előírt módon kezelni, kizárólag ezeknek a szolgáltatásoknak a céljára. Ezen kívül megkérjük őket, hogy az Ön Adatait a jelen adatvédelmi szabályzat és az alkalmazandó törvények szerint kezeljék.

20. Biztonsági kérdések. Gondoskodunk adatainak biztonságáról, és minden rendelkezésre álló műszaki, ill. egyéb lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy az adatokat külső felek számára hozzá nem férhető módon tároljuk.

21. Jogorvoslathoz való jog:
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

21. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Kelt: 2021. Február 14.